*
*
*

*

Các thành bên trong Báo cáo Kết quả Kinc doanh

Báo cáo tác dụng ghê doanh, xuất xắc còn được gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra rằng sự cân đối giữa thu nhập cá nhân (doanh thu) cùng chi phí vào từng kỳ kế toán. Bảng report này đề đạt tổng phù hợp tình hình cùng tác dụng vận động thêm vào kinh doanh theo từng nhiều loại vào một thời kỳ kế toán thù cùng thực trạng tiến hành nghĩa vụ đối với đơn vị nước. Báo cáo còn được áp dụng nhỏng một bảng lý giải nhằm chú ý công ty sẽ vận động cố gắng nào sau đây.

Dưới đây là một trong những từ bỏ vựng chủ yếu giúp bạn đọc sâu rộng một "Income statement" của một chủ thể nước ngoài.

*

Consolidated statements of earnings và retained earnings: Báo cáo hiệu quả tiếp tế marketing và lợi tức đầu tư lưu lại tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo hiệu quả tiếp tế sale tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán sản phẩm ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling and administrative sầu expenses: giá thành cai quản với chào bán hàng

Advertising expenses: Chi phí quảng cáo

Lease payments: tkhô hanh toán thù chi phí thuê

Depreciation and amortization: Khấu hao

Repairs and maintenance: Chi tiêu thay thế cùng bảo dưỡng

Operating profit: Lãi trường đoản cú vận động kinh doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập từ bỏ lãi tiền gửi

Interest expense: Chi phí lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per comtháng share: Thu nhập bên trên CP thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi tức đầu tư duy trì lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận giữ giàng vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at over of year: Lợi nhuận giữ giàng vào thời gian cuối năm

Quý Khách cũng có thể đọc thêm về tự vựng vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN với BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass


Chuyên mục: Blog